zasiłek pielęgnacyjny - jak go otrzymać?

Zasiłek pielęgnacyjny to jeden z rodzajów świadczeń rodzinnych. Należy się osobom, które nie są w stanie samodzielnie egzystować i potrzebują opieki osób trzecich. Kto się może o niego ubiegać?

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasady, według których jest przyznawany zasiłek pielęgnacyjny znajdują się w jednej z ustaw. Jeżeli chodzi o streszczenie wymogów, to takie świadczenie rodzinne przyznawane jest w celu częściowego pokrycia wydatków, które powstały z konieczności zagwarantowania opieki oraz wsparcia innej osobie, która nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • dziecku, które ma orzeczenie o niepełnosprawności,
  • osobie, która ukończyła 16 rok życia i posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie która ukończyła 16 rok życia i posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które otrzymała przed ukończeniem 21 roku życia,
  • osobie, która ukończyła 75 rok życia.

Zasiłek pielęgnacyjny, nie przysługuje osobom, które:

  • znajdują się w instytucji, która zapewnia nieodpłatne, całodobowe utrzymanie,
  • są posiadają uprawnienie do pobierania dodatku pielęgnacyjnego,
  • posiadają pozwolenie na pobierania świadczenia za granicą, na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją swojej osoby.

Przeczytaj też: http://www.investray.pl/na-ktore-zawody-jest-najwieksze-zapotrzebowanie/

Zasiłek pielęgnacyjny, a dodatek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny to zupełnie inne świadczenie, niż dodatek pielęgnacyjny. Są to dwie formy wsparcia, które są bardzo często ze sobą mylone. Dodatek pielęgnacyjny przeznaczony jest dla osób, które całkowicie nie są zdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Osoby, które ukończyły 75 rok życia, również się mogą o niego ubiegać.

Jeżeli doszło do sytuacji, że dana osoba otrzymywała dodatek pielęgnacyjny za okres, za który otrzymywała również zasiłek pielęgnacyjny, dany organ pomniejszy wypłacaną emeryturę lub rentę o kwotę, która odpowiada wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Źródło: https://www.glosujbezmeldunku.pl/