Najważniejszym elementem aplikacji jest życiorys. Najbardziej rozpowszechnionym dokumentem europejskiego portfolio jest Europass CV. Wzór tego dokumentu został przedstawiony przez Komisję Europejską. Życiorys napisany w tym formacie ma przejrzystą strukturę i umożliwia pełną prezentację informacji o zdobytym doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych. Europass CV stosowany jest w jednakowej formie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Przydatny jest dla każdego, kto w usystematyzowany sposób chce zaprezentować pracodawcy za granicą swoje doświadczenie zawodowe. Życiorys napisany na podstawie unijnych norm opisuje doświadczenie zawodowe i wykształcenie w kategoriach posiadanych umiejętności i ich wykorzystania praktycznego. Daje to przewagę nad innymi formami CV, ponieważ w szerszym zakresie opisuje doświadczenia i umiejętności nabyte poza formalną edukacją, precyzując gdzie i kiedy zostały one wykorzystane. Oficjalne dyplomy oraz certyfikaty nie dostarczają informacji o realnym zakresie umiejętności, dlatego w Europass CV wiele miejsca przeznaczono na szczegółową prezentację zdobytych w trakcie kariery zawodowej umiejętności i kompetencji językowych, społecznych, organizacyjnych i innych. Tak napisany życiorys podkreśla mocne strony i ułatwia szybkie rozpoznanie wykształcenia, kwalifikacji i nabytych umiejętności kandydata. Dzięki dużej przejrzystości plik CV w tym formacie jest łatwy do wypełnienia oraz praktyczny dla pracodawcy. Stosowanie ujednoliconego CV pozwala na porównanie wielu kandydatów w szybszym czasie.

Aplikacja Europass

Portfolio Europass składa się z pięciu dokumentów: CV, Paszportu Językowego, Suplementu do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, Suplementu do Dyplomu i Mobilności. Dwa pierwsze dokumenty wypełnia samodzielnie kandydat. Pozostałe wydawane są przez instytucje do tego uprawnione. Wykorzystanie dokumentów Europass przy szukaniu pracy za granic może okazać się bardzo przydatne. Samodzielne przygotowanie CV i Paszportu Językowego pozwala na uporządkowanie informacji dotyczących posiadanych umiejętności i wykształcenia. Użycie standardowych formularzy znacznie ułatwia przygotowanie aplikacji dla pracodawców z innych państw.

Jak wypełniać Europass – CV

CV powinno być krótkie i dostosowane do stanowiska, na które aplikuje kandydat. Warto skoncentrować się na ważnych informacjach, które będą najistotniejsze dla danej oferty pracy. Przygotowując dokument, należy zachować strukturę formularza oraz czcionkę i układ graficzny.

Wzór życiorysu europejskiego podzielony jest na kilka segmentów:

  • Dane personalne – personal information, tutaj wymieniamy nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania, numer telefony, adres e-mail, narodowość oraz datę urodzenia
  • Doświadczenie zawodowe – work experience, w tej części opisuje zdobyte doświadczenie zawodowe, uporządkowane od najbardziej aktualnych. Należy podać nazwę i adres pracodawcy, rodzaj działalności lub sektor, zajęcie lub stanowisko, główne aktywności i zakres odpowiedzialności na danym stanowisku.
  • Wykształcenie i odbyte szkolenia – education and training. To miejsce na wyszczególnienie ukończonych szkół i odbytych szkoleń, uporządkowanych chronologicznie od najnowszych do najstarszych. Należy podać nazwę i typ organizacji prowadzącej edukację lub szkolenie, główne zagadnienia lub zdobyte umiejętności, uzyskany wynik ukończenia szkoły – tytuł, poziom w międzynarodowej skali.
  • Osobiste umiejętności i zakres kompetencji – personal skills and competences. Wypisane umiejętności nie muszą być poświadczone certyfikatami. Przy językach, którymi posługuje się kandydat warto wymienić osiągnięty poziom czytania, pisania i posługiwania się w mowie. Tutaj można wymienić umiejętności społeczne, umiejętności techniczne oraz inne umiejętności wcześniej niewymienione, na przykład posiadane kategorie prawa jazdy.
  • Dodatkowe informacje – additional information. Należy wymienić informacje dodatkowe, które mogą być istotne dla pracodawcy, mogą to być opinie, referencje, osoby kontaktowe w poprzednich miejscach zatrudnienia.
  • Załączniki – annexes.

Fotografia

Dołączenie fotografii do CV nie jest obowiązkowe, jednak w niektórych sytuacjach może zwiększyć szanse kandydata. Wiele firm wymaga dołączenia zdjęcia. Unikaj zdjęć nieformalnych. Dołącz fotografię, która prezentuje twarz, najlepiej z delikatnym uśmiechem. Jeżeli nie posiadasz takiego zdjęcia, dołącz takie, które masz w dokumentach.

Zanim wyślesz CV

Pamiętaj, aby unikać kłamstw i koloryzowania. Kiedy pracodawca zweryfikuje te informacje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, możesz stracisz szansę na zatrudnienie. Wydrukuj CV na białym papierze. Unikaj podkreśleń i pisania pogrubioną czcionką. Pisz w sposób jasny i zwięzły, używaj krótkich zdań. Skup się na ważnych aspektach przebytych szkoleń i doświadczenia zawodowego. Po uzupełnieniu dokumentu sprawdź starannie swoje CV, aby uniknąć ewentualnych błędów i mieć pewność, że jest ono napisanie w sposób zrozumiały. Zaprezentuj swoje CV innej osobie, być może nie wszystko jest sformułowane logicznie. Warto to zweryfikować, zanim potencjalny pracodawca przeczyta CV.